Algemene voorwaarden voor gebruik overdekte gemeentelijke (sport)accommodaties

De algemene voorwaarden voor gebruik overdekte gemeentelijke (sport)accommodaties maken integraal deel uit van de Gebruiksovereenkomst overdekte gemeentelijke (sport)accommodaties en zijn geldig met ingang van 1 november 2014.

Definities

(Sport)accommodaties zijn eigendom van de gemeente of vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Delft.

Gebruiker: de natuurlijke persoon 18 jaar en ouder of rechtspersoon die de (Sport)accommodatie gebruikt.

Gebruiksovereenkomst: het geheel van de reservering door gebruiker en de bevestiging hiervan door de gemeente, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Seizoensgebruik: cyclisch gebruik van een (Sport)accommodatie of een gedeelte daarvan gedurende een seizoen.

Seizoen: Er wordt gewerkt met schoolseizoenen..

(Sport)accommodatie: een wijkcentrum, sporthal, sportzaal of gymzaal die via de gemeente ter beschikking kan worden gesteld aan gebruikers, bestaande uit één of meer (sport)ruimten en bijbehorende ruimtes zoals kleedkamers, douches en toiletten.

Gebruikstarief en betaling

Gebruiker dient het verschuldigde gebruikstarief te voldoen op de wijze zoals in de Gebruiksovereenkomst is omschreven.

Het gebruikstarief omvat mede het normale gebruik van verwarming, elektra en water. Het tarief wordt voor een boekjaar vastgesteld en geïndexeerd volgens CBS cijfers.

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden zal over het gebruikstarief al dan niet BTW in rekening worden gebracht.

Bij incidenteel gebruik dient vooraf betaald te worden. Bij structureel gebruik geschiedt de facturatie maandelijks vooraf, tenzij het reserveringsbedrag lager dan € 100,00 is. Gebruiker dient de rekening voor de vervaldatum te voldoen overeenkomstig de op de rekening aangegeven betaalwijze.

Het gebruikstarief wordt zonder enige korting of schuldvergelijking voldaan.

De gemeente behoudt zich het recht voor de Gebruiksovereenkomst te beëindigen indien Gebruiker niet aan de betalingsverplichting voldoet. Voordat de gemeente tot opzegging overgaat, stelt zij Gebruiker nog in de gelegenheid om het achterstallige bedrag in één keer over te maken.

In geval sprake is van een situatie als bedoeld in lid 7, is het voor Gebruiker niet mogelijk nieuwe overeenkomsten aan te gaan voor gebruik van (Sport)accommodatie(s) van de gemeente (en het Sportbedrijf).

Indien Gebruiker het verschuldigde gebruikstarief na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft overgemaakt, neemt de gemeente incassomaatregelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van Gebruiker.

Diensten

In het gebruikstarief zijn inbegrepen de volgende diensten die gemeente levert:

Het schoonhouden van de (sport)accommodaties;

Het openen en sluiten van de (Sport) accommodatie, voor zover Gebruiker geen “sleutel of

toegangscode” krijgt;

Het beheer en toezicht op naleving van het huishoudelijk reglement;

De zorg voor verlichting, verwarming en (warm) water;

Het op peil houden van een goede luchtbehandeling;

Het onderhouden en vervangen van materialen/inventaris.

Annulering

Indien Gebruiker de ter beschikking gestelde (Sport)accommodatie niet gebruikt op de in de Gebruiksovereenkomst genoemde tijden, is Gebruiker verplicht om hiervan uiterlijk 14 dagen voor de desbetreffende datum melding te doen aan de gemeente (bij sportaccommodaties aan het Sportbedrijf).

Indien tijdig (voor 14 dagen) melding is gedaan van de annulering door Gebruiker, zal de gemeente geen kosten in rekening brengen. Indien niet tijdig melding is gedaan, brengt de gemeente aan Gebruiker het volledige gebruikstarief in rekening.

Indien over het gebruikstarief BTW in rekening wordt gebracht, geldt dat ook voor het gebruikstarief dat conform het bepaalde in lid 4.2 in rekening wordt gebracht.

Duur en (tussentijdse) beëindiging

De Gebruiksovereenkomst geldt maximaal voor één Seizoen en wordt na afloop van het Seizoen niet stilzwijgend verlengd.

Tussentijdse wijziging en/of opzegging van de Gebruiksovereenkomst is wederzijds mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Is vervallen.

De gemeente behoudt zich het recht voor de (Sport)accommodatie (tijdelijk) vrij te maken in onder andere de hiernavolgende situaties:

Het plaatsvinden van (inter)nationale/stedelijke (sport)evenementen in de (Sport)accommodatie, waardoor deze niet door derden kan worden gebruikt (bijv. scholierentoernooien);

Noodzakelijke wijzigingen / (onderhouds) werkzaamheden aan de (Sport)accommodatie;

Calamiteiten;

Onderwijs;

en Het algemeen belang.

Indien zich een situatie als in 5.4 genoemd voordoet, zal de gemeente dit, voor zover mogelijk, tijdig, aankondigen en zich inspannen om vervangende (sport)ruimte voor Gebruiker te vinden. De gemeente zal aan Gebruiker eventuele reeds betaalde vergoeding voor het niet-genoten gebruik restitueren mits voldaan aan artikel 4.lid1. De gemeente is nimmer gehouden tot een vergoeding welke meer bedraagt dan het door Gebruiker betaalde gebruikstarief.

De gemeente behoudt zich het recht voor om een Gebruiksovereenkomst voor (Seizoens)gebruik na schriftelijke waarschuwing te beëindigen in geval van overtreding door Gebruiker van bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden. De gemeente behoudt zich tevens het recht voor om één of meer personen wegens wangedrag de toegang tot de (Sport)accommodatie te ontzeggen.

Staat bij aanvang en na afloop gebruik

Gebruiker dient iedere klacht over de staat van de (Sport)accommodatie die hij gebruikt onmiddellijk aan de gemeente en of de beheerder schriftelijk of via e-mail mede te delen, dan wel uiterlijk binnen 2 werkdagen na constatering. Indien de Gebruiker hiermee in verzuim blijft, wordt de ruimte geacht in goede staat te zijn geweest.

De procedure voor het melden van storingen aan technische installaties, schade en/of calamiteiten anderszins kan telefonisch via toestelnummer 14015. Bij sportaccommodaties via toestelnummer 015-2602323.

Gebruik

Gebruiker verplicht zich de hem ter beschikking gestelde ruimte slechts te gebruiken voor de daarin toegestane (sport gerelateerde) activiteiten.

Gebruiker is verplicht zich ordelijk te gedragen in de (Sport)accommodatie. Aanwijzingen van beherend en controlerend personeel, dat zich als zodanig kan legitimeren dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Gebruiker dient materialen ordelijk op te ruimen.

De (Sport)accommodatie mag niet eerder worden betreden dan een kwartier voor de in de Gebruiksovereenkomst genoemde tijd.

Overschrijding van de in de Gebruiksovereenkomst vastgestelde tijden is niet toegestaan, tenzij gemeente hierin op voorhand heeft toegestemd. In dergelijke gevallen wordt een rekening verstrekt voor de extra gebruikstijd.

De kleed- en wasruimten mogen 15 minuten voor en na de in de Gebruiksovereenkomst vermelde tijden worden gebruikt.

De (sport)vloer mag slechts betreden worden met schoeisel dat geschikt is voor indoorgebruik en geen schade veroorzaakt aan de (sport)vloer.

Het is in alle ruimten verboden te roken en om dranken, etenswaren of versnaperingen te nuttigen.

Bij overtreding van artikel 7.6 en 7.7 worden de extra kosten verbonden aan het schoonmaken van de betreffende (sport)vloer aan Gebruiker in rekening gebracht; Bij overtreding van het rookverbod van artikel 7.7 worden in verband hiermee ingevolge de Tabakswet opgelegde boete(s) door de Voedsel en Waren Autoriteit aan Gebruiker doorberekend.

Indien wordt geconstateerd dat de (sport)accommodatie als gevolg van het huren door Gebruiker meer dan normaal is verontreinigd, worden de extra schoonmaakkosten in rekening gebracht aan Gebruiker.

Gebruiker is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, de hem ter beschikking gestelde ruimte aan derden in gebruik te geven, dan wel gebruikstijden met derden te ruilen.

Rijwielen en andere vervoermiddelen dienen buiten het gebouw op de daartoe bestemde gelegenheden te worden geplaatst.

Dieren worden in de accommodatie niet toegelaten.

De accommodatie wordt na 22:00 uur niet meer in gebruik gegeven. Sportaccommodaties zijn niet beschikbaar vanaf 0:00 uur tot 8:00 uur.

Gebruiker dient aanwijzingen en voorschriften, gegeven door instanties met wettelijk vastgestelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals Brandweer, Politie, e.d. terstond op te volgen.

De gemeente staat niet in voor de openstelling van horeca-faciliteiten in de (Sport)accommodatie. Het is Gebruiker zonder toestemming van de gemeente verboden om in de (Sport)accommodatie horeca-activiteiten te ontplooien.

Gebruiker is zonder toestemming van de gemeente niet bevoegd tot het aanbrengen van veranderingen, waaronder reclame, aan of in de (Sport)accommodatie.

Gebruiker dient in het bezit van alle vereiste vergunningen en ontheffingen te zijn die van overheidswege vereist zijn.

Aansprakelijkheid

Gebruiker is tijdens het gebruik aansprakelijk voor aan de (sport)accommodatie of aan de inventaris toegebrachte schade, tenzij Gebruiker aantoont dat de schade buiten zijn schuld of nalatigheid is veroorzaakt.

De gemeente is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, vermissing, verlies of diefstal van zaken van Gebruiker en/of derden. Evenmin aanvaardt de gemeente enigerlei aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de (sport)accommodatie, onverminderd de aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 6:162 en volgende (onrechtmatige daad) van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van derden. Gebruiker vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden ter zake.

Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte plaatsvinden.

Gebruik als “sleutelgebouw”.

De (Sport)accommodatie kan als “sleutelgebouw” in gebruik worden gegeven.

Ingeval sprake is van ingebruikgeving als “sleutelgebouw” betekent dit voor Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de (Sport)accommodatie alsmede voor het openen en afsluiten van de (Sport)accommodatie.

De kosten, welke gemeente moet maken indien Gebruiker de (Sport)accommodatie na het gebruik niet of niet naar behoren afsluit komen voor rekening van Gebruiker.

Aan Gebruiker wordt tegen betaling van sleutelgeld een sleutel van de (Sport)accommodatie ter beschikking gesteld. Bij inlevering van de sleutel na het gebruik wordt de borgsom geretourneerd. Over de borgsom wordt geen rente vergoed.

Gebruiker dient de sleutel binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik te retourneren aan de gemeente. Indien Gebruiker de sleutel niet binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik de sleutel inlevert, verbeurt Gebruiker aan gemeente een direct opeisbare boete van €125,00 per dag voor elke dag dat Gebruiker in verzuim is.

Het gestelde in lid 9.2 laat de in artikel 3 genoemde dienstverlening onverlet.

Inventaris

De inventaris mag slechts worden gebruikt voor het doel waartoe deze is bestemd. Gebruiker dient de door hem te gebruiken inventaris tijdens het gebruik zelf te installeren en na afloop op te bergen in de daarvoor bestemde ruimten.

Het is verboden zonder toestemming van de gemeente de inventaris en bijbehorende voorwerpen uit de (Sport)accommodatie te verwijderen of daarbuiten te gebruiken.

Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming van gemeente eigen toestellen te plaatsen in de (Sport)accommodatie.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde toestellen/materialen.

Entree en publiek

Het is Gebruiker toegestaan bij de door hem te organiseren activiteiten (wedstrijden) in de (sport)accommodatie toeschouwers toe te laten en voor de ingang entreegelden te heffen, mits dit vooraf schriftelijk is gemeld bij de gemeente.

Gebruiker ziet erop toe dat de toeschouwers zich uitsluitend in de voor hen bestemde ruimten bevinden. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van de toegelaten toeschouwers.

Het is Gebruiker niet toegestaan in de (Sport)accommodatie reclame aan te brengen anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente. De gemeente kan aan de toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Andere activiteiten

Het is Gebruiker niet toegestaan in de (Sport)accommodatie andere dan de overeengekomen (sport)activiteiten te organiseren of te laten plaatsvinden anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente.

Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor de te organiseren activiteiten. Toestemming van de gemeente als bedoeld in het eerste lid (12.1) houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen op grond van andere regelgeving.

De gemeente kan de toestemming als bedoeld in het eerste lid (12.1) met onmiddellijke ingang intrekken indien in strijd met de algemene voorwaarden en/of wet- en regelgeving wordt gehandeld.

 

1 november 2014.